1
Zadania Konsultanta Krajowego

Konsultantów krajowych powołuje Minister Zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych
o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Główne zadania Konsultanta krajowego

  • inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań;
  • prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie;
  • prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  • opiniowanie programów lekowych Ministerstwa Zdrowia;
  • nadzór nad programem specjalizacji z intensywnej terapii i przeprowadzeniem egzaminu państwowego.

 
Konsultanci Wojewódzcy
Województwo:   Konsultant:   Dane kontaktowe:
         
mazowieckie   Dr Grzegorz Niewiński   Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
gniewinski@spcsk.pl
tel. 22 599 23 67, 22 599 13 67